Horatio Castellanos Moya

Novelist, Short Story Writer & Journalist

Horacio Castellanos Moya is a Salvadoran novelist, short story writer, and journalist.